top of page

Storno objednávky zo strany kupujúceho. 


Objednávka v e-shope www.wram.info/online/store sa môže stornovať telefonicky, prípadne e-mailom, pokiaľ je objednávka prijatá a tovar nebol expedovaný. V prípade neskoršieho zrušenia objednávky má predajca nárok na náhradu škody, predovšetkým preukázatelných nákladov spojených s expedíciou tovaru.

Storno objednávky zo strany predávajúceho.


Dodávateľ www.wram.info/online/store má právo stornovať objednávku, alebo jej časť v prípade, že sa objednaný tovar v priebehu vybavovania objednávky prestane vyrábať, dodávať, alebo sa výrazne zmení jeho cena. O zrušení objednávky v e-shope www.wram.info/online/store bude zákazník informovaný. Pokiaľ hodnotu objednaného a nedodaného tovaru uhradil, bude mu táto príslušná čiastka vrátená.

Reklamačný poriadok

Všetky reklamácie tovaru zakúpeného na internetovom obchode www.wram.info/online/store  budú vybavované v súlade v reklamačným poriadkom e-shopu www.wram.info/online/store  a platnými právnymi podmienkami v Slovenskej republike.

Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru zákazníkom a vystavenia dokladu o kúpe. Záručná doba je pre právnické osoby 12 mesiacov, ak výrobca alebo dodávateľ nestanovia inak.

V prípade reklamácie doručí kupujúci reklamovaný tovar na adresu sídla spoločnosti WRAM s.r.o. Reklamovaný tovar musí byť dodaný čistý a mechanicky nepoškodený vrátane príslušenstva, s kópiou dokladu o kúpe, kontaktnými údajmi kupujúceho (spiatočná adresa, telefónne číslo, e-mail) a presným popisom závady.

 

Záruka sa nevzťahuje na poškodenie, ktoré vzniklo: 

- prirodzeným alebo nadmerným opotrebením
- mechanickým poškodením zapríčineným nevhodným používaním a používaním v nevhodných podmienkach
- neoprávneným zásahom do tovaru (neodborné opravy, úpravy)

 

V prípade neoprávnenej reklamácie bude tovar vrátený späť kupujúcemu s príslušným stanoviskom autorizovaného servisu. Predávajúci upozorní o vybavení reklamácie kupujúceho buď telefonicky, SMS, alebo e-mailom.

bottom of page